Вдъхновения от мрежата: „Винаги искай позволение“

ВИНАГИ ИСКАЙ ПОЗВОЛЕНИЕ

Преди да отрежеш клон на дърво или да откъснеш цвете, уведоми духа на дървото или цветето какво възнамеряваш да направиш, за да изтегли той енергията си от това място и да не усети прекъсването толкова силно.

Когато отидеш сред природата и искаш да вземеш камък от реката, попитай пазителя на реката дали ти позволява да носиш един от неговите свещени камъни.

Ако ще изкачваш планина или ще прекосяваш джунглата, искай позволение от местните духове и пазители. Много е важно да съобщиш, дори да не усещаш, чуваш или виждаш.

Пристъпвай на всяко място с уважение, тъй като цялата Природа те чува, вижда и усеща. Всяко движение, което правиш в микрокосмоса, има огромно отражение в макрокосмоса.

Докато се доближаваш към растенията, изпълни се с благодарност за цяровете, които те ти предоставят.

Почитай живота в различните му форми и бъди наясно, че всяко създание изпълнява своето предназначение. Нищо не е създадено да запълва празнините, ние всички тук постепенно си спомняме призванието си, припомняме си кои сме и се пробуждаме от свещения сън на завръщането у дома.

Прочети на английски
ALWAYS ASK FOR PERMISSION

Before cutting a tree branch or taking a flower, let the spirit of the tree or plant know what you are going to do, so that it can draw its energy from that place and not feel the cut so strongly.

When you go to nature and want to pick up a stone that was in the river, ask the guardian of the river if he allows you to carry one of his sacred stones.

If you have to climb a mountain or make a pilgrimage through the jungle, ask permission from the local spirits and guardians. It is very important that you communicate, even if you do not feel, hear or see.

Enter each place with respect, since all Nature hears you, sees you and feels you. Every movement you make in the microcosm has a great impact on the macrocosm.

As you get closer to the vegetation, be grateful for the medicine it has for you.

Honor life in its various forms and be aware that each being is fulfilling its purpose.
Nothing was created to fill the gaps, we are all here remembering our mission, remembering who we are and waking up from the sacred dream of returning home.

Прочети на испански
PIDA SIEMPRE PERMISO

Antes de cortar la rama de un árbol o tomar una flor, hazle saber al espíritu del árbol o planta lo que vas a hacer, para que pueda sacar su energía de ese lugar y no sentir el corte con tanta fuerza.

Cuando vayas a la naturaleza y quieras recoger una piedra que estaba en el río, pregúntale al cuidador del río si te permite llevar una de sus piedras sagradas.

Si tienes que escalar una montaña o hacer una peregrinación por la jungla, pide permiso a los espíritus y guardianes locales. Es muy importante que se comunique, incluso si no siente, oye ni ve.

Entra en cada lugar con respeto, porque toda la Naturaleza te escucha, te ve y te siente. Cada movimiento que haces en el microcosmos tiene un gran impacto en el macrocosmos.

A medida que te acerques a la vegetación, agradece la medicina que tiene para ti.

Honra la vida en sus diversas formas y sé consciente de que cada ser está cumpliendo su propósito. ¡No se creó nada para llenar los espacios, todos estamos aquí recordando nuestra misión, recordando quiénes somos y despertando del sueño sagrado de regresar casa!

автор: непроследим
превод от английски: Ана Йорданова
художник: Geenss Archenti

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото

Discover more from Капчици дъга с Ана Йорданова

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading