Вдъхновения от мрежата: Молитва за теб, молитва за мен…

Традиционна науатълска молитва

Освобождавам родителите си от усещането, че са ме провалили.
Освобождавам децата си от нуждата да се гордея с тях, за да могат те да създават собствените си пътища според желанията на сърцето си.
Освобождавам партньора си от задължението да ме допълва. В мен нищо не липсва.

Уча се с всички създания около себе си през цялото време.
Благодаря на дедите и предците си, които се погрижиха днес да дишам и живея. И ги освобождавам от прегрешенията на миналото и от мечтите, които не са постигнали, с яснотата, че те са направили най-доброто, на което са способни, за да разрешат ситуациите пред себе си със съзнанието, с което са разполагали към онзи момент.

Почитам ги, обичам ги и приемам невинността им.
Разкривам душата си пред очите им и затова те знаят, че не крия и не дължа нищо повече от това да съм вярна на себе си и на собственото си съществуване, като се водя от мъдростта на сърцето.

Наясно съм, че изпълнявам житейския си план, свободна от видими и невидими фамилни обременености, способни да нарушат мира и щастието ми, които са най-голямата ми отговорност.
Отказвам се от ролята на спасител, от това да бъда онази, която обединява или която изпълва очакванията на другите. И учейки се чрез любовта, благославям същността си и своя начин на изразяване, макар да е възможно да има хора, които не могат да ме разберат.

Аз разбирам себе си, защото само аз живея и изпитвам собствената си история; защото се познавам, знам коя съм, какво чувствам, какво правя и защо го правя.
Зачитам и одобрявам.
Почитам Божественото в себе си и в теб.
Ние сме свободни.

Прочети на английски
A Traditional Náhuatl Prayer

I release my parents from the feeling that they have failed me.
I release my children from the need to make me proud, so that they can write their own ways, according to their hearts.
I release my partner from the obligation to make me feel complete. I lack nothing in myself.

I learn with all the beings that surround me through all time.
I thank my grandparents and ancestors who met so that today I breathe life. And I release them from the faults of the past and from the wishes they did not fulfill, aware that they did the best they could to resolve their situations, within the consciousness they had at that moment.

I honor them, I love them, and I recognize their innocence.
I bare my soul before their eyes and that is why they know that I do not hide or owe anything, more than being faithful to myself and my own existence walking with the wisdom of the heart.

I am aware that I am fulfilling my life project, free of visible and invisible family loyalties that may disturb my peace and my happiness, which are my greatest responsibilities.
I renounce the role of savior, of being the one who unites or who fulfills the expectations of others. And learning through LOVE, I bless my essence and my way of expressing, although there may be someone who cannot understand me.

I understand myself, because only I lived and experienced my story; because I know myself, I know who I am, what I feel, what I do and why I do it.
I respect and approve.
I honor the Divinity in me and in you.
We are free.

Превод: Ана Йорданова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото

Discover more from Капчици дъга с Ана Йорданова

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading